Regulamin

Regulamin świadczenia usług Szkoły Językowej SoToSpeak

§ 1 Postanowienia i zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.sotospeak.academy (dalej jako Strona) prowadzonej przez Patrycja Garstka So to Speak z siedzibą Bażantów 35, lok. 2.12, 40-668 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców po numerem NIP: 9542716768, REGON: 521882726 (dalej jako Operator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem, a Klientem i Użytkownikiem wynikających z korzystania z usług Operatora.
 2. Regulamin określa również ogólne warunki umowy świadczenia usług nauczania języka angielskiego. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Strony, w formie zapewniającej jej przechowywanie.
 3. Użytkownik oraz Klient akceptują Regulamin z chwilą zapisu do newslettera, przesłania formularza kontaktowego, utworzenia Konta lub złożenia zamówienia na Stronie.
 4. Klient oraz Użytkownik są uprawnieni i zobowiązani do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2 Definicje regulaminowe

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Stronie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie, umożliwiający w szczególności zawarcie Umowy poprzez wybranie usługi do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu płatności.
 3. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez Operatora.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o wykonanych wcześniej Umowach.
 6. Newsletter – elektroniczna usługa świadczona przez Operatora dla Użytkownika w celu mailowego dostarczania informacji o m.in. promocjach lub nowych ofertach Operatora
 7. Operator/Administrator – Patrycja Garstka So to Speak, Tel.: +48 668 339 475, E-mail: [email protected] , Bażantów 35, lok. 2.12, 40-668 Katowice, NIP: 9542716768, REGON: 521882726
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 9. Przedsiębiorca o prawach konsumenta – osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawierająca z przedsiębiorcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 11. Umowa – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Operatorem w celu wykonania usługi sprzątania w określonym przez Klienta terminie.
 12. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 18 lat lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora.
 13. Sklep internetowy Operatora – sklep internetowy dostępny na Stronie.

§ 3 Korzystanie z możliwości Strony

 1. Do korzystania z możliwości Strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku usług oferowanych przez Operatora, takich jak:
  1. Utworzenie Konta na Stronie poprzez Formularz rejestracji;
   1. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też korzystając z opcji “Usuń konto” dostępnej w ustawieniach Konta.
   2. Do zarejestrowania Konta, Klient musi wypełnić Formularz Rejestracyjny poprzez podanie:
    1. imienia i nazwiska,
    2. adresu poczty elektronicznej,
    3. adresu zamieszkania,
    4. hasła, składającego się z 8 znaków, w tym wielkiej litery i cyfry.
   3. Klient zobowiązany jest do podania swoich aktualnych danych, w tym danych kontaktowych.
   4. W ramach działania Konta Klient może:
    1. złożyć zamówienie na Stronie poprzez Formularz Zamówienia,
    2. zmienić swoje dane kontaktowe,
    3. usunąć Konto,
    4. publikować opinie dotyczące usług sprzątania świadczonych na podstawie Umowy,
    5. Zmienić termin wykonania usługi.
  2. Złożenie zamówienia i zawarcie Umowy poprzez Formularz Zamówienia (zgodnie z §4 Regulaminu);
  3. Otrzymywanie Newslettera.
   1. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie checkboxa;
   2. W przypadku woli rezygnacji z tej usługi, Użytkownik wybiera opcję „Zrezygnuj z Newslettera” widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Operatora w ramach wspomnianej usługi.
  4. Umożliwienie przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy.
   1. Użytkownik przesyła wiadomość wraz z podaniem adresu e-mail, na który ma zostać przesłana wiadomość przez Operatora.
  5. Udostępnienie Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
   1. Dostęp do dokumentów jest darmowy, bez konieczności podawania danych osobowych.
 3. Użytkownik obowiązany jest do:
  1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;
  2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym;
  3. przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Reklamacje związanie z działaniem Strony Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 5. W opisie reklamacji należy podać:
  1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądania Użytkownika,
  3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4 Warunki zawierania umowy

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na Stronie.
 2. Cena usługi uwidoczniona na Stronie podana w złotych polskich jest ceną brutto i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami usługi będącego przedmiotem zamówienia, Klient jest informowany na Stronie w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 3. Procedura zawarcia Umowy na Stronie za pomocą Formularza Zamówień:
  1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Operatorem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia na Stronie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest również do podania m.in. adresu miejsca, w którym ma być wykonana usługa sprzątania oraz metraż powierzchni na której ma zostać zrealizowana usługa, zgodnie z poleceniami wskazanymi na Stronie w trakcie składania Zamówienia.
  3. Po złożeniu zamówienia Operator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie poprzez wiadomość mailową. Umowa zostaje uznana za zawartą w momencie otrzymania potwierdzenia przez Klienta.
 4. Złożenie zamówienia jest możliwe bez zakładania Konta na Stronie. Wówczas jednak Klient w Formularzu zamówienia zobowiązany jest do podania danych wskazanych w §3 ust. 2 pkt a ii A-C.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na Stronie;
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.
 6. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Operatora.

§ 5 Oferta podstawowa

 1. Operator świadczy usługi w zakresie nauczania języka angielskiego.
 2. Każda inna czynności zlecona Operatorowi przez Klienta do wykonania w ramach usługi nauczania w okresie obowiązywania niniejszej umowy, ale wykraczająca poza czynności wskazane w zamówieniu będzie traktowana jako usługa dodatkowa.

§ 6 Prawa i obowiązki Operatora

 1. W ramach prowadzenia i koordynowania Strony, Operator zaświadcza, iż:
  1. nie ponosi on odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika;
  2. w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem z Strony, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione;
  3. podejmuje on działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony;
  4. zapewnia całodobowy dostęp do Strony, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania przerw w dostępie z przyczyn technicznych;
 2. W ramach świadczenia usług sprzątania, Operator zaświadcza, iż:
  1. odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych;
  2. posiada odpowiednią wiedzę oraz sprzęt do wykonania usługi;
  3. może powierzyć wykonania usługi osobie trzeciej bez zgody Klienta. Operator w takim przypadku bierze odpowiedzialność za działania osoby trzeciej;
  4. zobowiązuje się do zachowania tajemnicy dotyczących wszelkich informacji i danych uzyskanych przy wykonywaniu usługi;
  5. nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest ono niezawinione przez Operatora, będąc m.in. efektem działania siły wyższej, osób trzecich innych niż wskazanych w pkt d, na które Operator nie ma wpływu.

§ 7 Prawa i obowiązki Klienta

 1. W związku z wykonywaniem usługi sprzątania, Klient ma prawo do:
  1. zmiany terminu wykonania usługi najpóźniej do 48 godzin przed ustalonym terminem, przy uwzględnieniu aktualnego harmonogramu Operatora. W razie niemożności ustalenia nowego terminu z powodu braku wolnych terminów w harmonogramie, obowiązuje termin pierwotny.
  2. obecności i bieżącej kontroli sposobu wykonywania usługi;
  3. zgłoszenia uwag do wykonanej usługi w ciągu 3 dni od jej wykonania, przy czym Operator zobowiązuje się poprawić usługę w terminie ustalonym, w ciągu kolejnych 3 dni od zgłoszenia uwag. Ponowne zgłoszenie nie jest możliwe.

§ 8 Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za odpłatną Usługę dokonywana jest za pomocą wybranej płatności elektronicznej lub w dniu wykonania usługi sprzątania w formie gotówkowej.
 2. Płatność elektroniczna dokonywana jest przez system płatności Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185.
 3. Płatność elektroniczna dokonywana jest automatycznie, po akceptacji warunków przez Klienta. Potwierdzenie dokonanej płatności powinno zostać dodatkowo przesłane na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma ponadto fakturę VAT dokumentująca zamówienie usługi.

§ 9 Odstąpienie od umowy oraz reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Konsument może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
 2. Pozostałe reklamacje dotyczące wykonywanej usługi sprzątania, ze względu na charakter wykonywanej usługi, Konsument ma prawo zgłaszać do 3 dni po wykonaniu usługi w formie pisemnej, wskazując:
  1. informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości,
  2. żądania Konsumenta,
  3. danych kontaktowych składającego reklamację,
  4. datę wykonania usługi.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, której kodeks cywilny przyznaje niektóre prawa konsumenta.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie. Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie.
 2. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023r.